"Etkinlik"

Uygulamalı Dijital Beşeri Bilimler Eğitimi

06 - 19 Kasım 2023

(Başvuru herkese açıktır; Başvurunuzu "Başvuru Formu ve Kriter" kısmından yapabilirsiniz)

Eğitim Hakkında

AMAÇ

Bu etkinliğin amacı, lisansüstü öğrenciler ve araştırmacılara Dijital Beşeri Bilimler (DBB) yaklaşım ve yöntemleri konusunda eğitim vermektir. Dijital Beşeri Bilimler (digital humanities) esas olarak son yıllarda önemli bir şekilde gelişen bilgi işlem- enformasyon teknolojisinin imkanlarını sosyal ve beşeri bilimlere aktarma, bu iki sahayı buluşturma uğraşıdır. DBB, yeni araştırma sorularına ve bilgi üretimine imkân tanıyan ve teknolojinin sağladığı yöntemlerden beslenen akademik bir bilim dalı olarak tanımlanabilir.

Tüm dünyada saygın kurum ve üniversitelerin önderliğinde sosyal ve beşeri bilimler alanına yeni bir ivme kazandıran DBB akademik çalışmalarla her geçen gün gelişmektedir. DBB, sosyal ve beşeri bilimlerin tüm dallarında dijital yöntemlerin kullanıldığı çok katmanlı ve tematik araştırmalar için güçlü ve disiplinlerarası bir altyapı sağlamaktadır. Örneğin DBB’nin alt alanı olan dijital tarih, tarihsel malzemelerin tasnifi ve dijitalleştirilmesi, ilk el kaynaklardaki büyük verilerin sayısallaştırılması ve veriye dönüştürülmesi ile çok çeşitli temalarda ve -harita, grafik, ilişki ağları, zaman çizelgesi, yapay zekâ, makine öğrenmesi ve kodlama gibi yaklaşımlarla analizleri ve görselleştirilmelerini içermektedir.  Bu yöntemler bir taraftan disipliner anlamda tarihçilik yapma imkânlarını artırırken diğer yandan tarih ve insan bilimlerinin kamusallaşmasını ve ortak ve yüksek öğrenimde ders materyalleri üretilmesini ve daha da önemlisi beşeri bilimler araştırmalarının kapsamı ve mahiyetinin genişletilmesini sağlamaktadır.

Son yıllarda dünyada pek çok üniversite Center for Digital Humanities ya da Center for Digital History olarak merkezler, enstitüler üniversite bölümleri açılmıştır. Virginia, Princeton, California- Los Angeles, University of South Carolina, King’s College ve University of Glasgow Avrupa ve Amerika’da olan onlarca kurumdan sadece bir kaçı olarak örnek verilebilir. Hatta, HASTAC kısaltmasıyla bu tür kurumları ve bu alanda çalışan araştırmacıları bir araya getiren büyük bir organizasyon da kurulmuştur. Bu merkezleri ve üniversite müfredatlarını incelediğimizde genel olarak araştırma ve eğitim süreçlerine katkı açısından önemli çalışmalar yaptıklarını görmekteyiz. Ayrıca halkın, bu alanlarda üretilen bilgiye ulaşması ve elindeki bilgi ve kaynakları da bu ortak bilgi havuzuna katması için de kamusal faaliyetler yürütülmektedir.

Marmara Üniversitesi Dijital Beşeri Bilimler Merkezi Uygulama ve Araştırma Merkezi 2021 yılında kurularak bu alanda akademik faaliyetlerine başlamıştır. DBB Merkezi genel olarak sosyal ve beşeri bilimler ve özelde tarih ve şehir araştırmaları alanında çalışmalar yürütmek ve projeler tasarlamak adına kurulmuş Türkiye'deki ilk araştırma merkezidir. Bilimsel çalışmaların yanı sıra uygulamalı eğitimler, staj, misafir ve doktora sonrası araştırmacı imkânları ile alana ilgi duyan öğrenci, araştırmacı ve kurumları bir araya getirmek ve iş birlikleri kapsamında yeni projeler üretmek hedeflenmektedir. DBB Merkez Müdürü Doç. Dr. Yunus Uğur başta olmak üzere Yönetim ve Danışma Kurulu Dijital Beşeri Bilimler alanında önemli çalışmalar yapan farklı disiplinlerden akademisyenlerden oluşmakta ve bu alandaki önemli bir deneyim ve tecrübe ağını temsil etmektedir. Birkaç örnek vermek gerekirse, farklı alanlarda dijital yöntemleri içeren projelere danışmanlık yapan Yunus Uğur aynı zamanda TÜBİTAK destekli iki önemli dijital tarih projesini hayata geçirmiştir. Örneğin “Osmanlı Şehir Tipolojileri ve Atlası 1450-1700” ve “Osmanlı Şehirlerini Haritalamak: Sosyal-Mekansal Benzerlikler ve Özgünlükler (1520-1540)” projeleri dijital şehir tarihi alanına Osmanlı perspektifinden katkı sunan öncü çalışmalardandır.

KAPSAM

Bu eğitimin kapsamı sosyal ve beşeri bilimlerin tüm dallarındaki verileri, dijital teknolojilerin sağladığı imkanlarla ele almak ve yeni araştırma sorularına imkân tanıyan ve tüm dünyada önemli bir gündem olan yöntem ve yaklaşımları öğrenci ve araştırmacılara sunmaktır. Eğitim kapsamında Dijital Sosyal ve Beşerî Bilimlere Giriş ile birlikte 4 modülde eğitim verilecektir: Python'a Giriş ve Veri Görselleştirme, Gephi ile Sosyal Ağ Analizi, Yapay Zekâ Platformu Transkribus ile Otomatik Transkripsiyon, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve ArcGIS ile Mekânsal Analiz. Her katılımcı bir modüle devam edebilecektir.

Giriş dersinde Dijital Sosyal ve Beşerî Bilimler'in tanımı, temaları ve araçları ele alınacak aynı zamanda örnek projeler ve uygulamalar sunulacaktır. Bu eğitim kapsamında Python programlama dili uygulamaları yapılarak sosyal ve beşerî bilimler alanındaki araştırma verilerinin görselleştirmesi, istatistiksel hesaplaması ve veri tabanı olarak tasarlanmasına dair kapsamlı dersler verilecektir. Sosyal ve beşerî bilimlerin ortak analiz birimleri olan aktörler, yapılar, bireyler ve kurumlar arasındaki ilişki ağlarını tematik olarak analiz etmeye imkan tanıyan ve verilerdeki salt okuma ile anlaşılamayacak ilişki örüntülerini ortaya çıkaran sosyal ağ analizi yöntemleri Gephi yazılımı eğitimi ile katılımcılara sunulacaktır. Ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojisi ile mekânsal veriyi saklamak, kontrol etmek, görselleştirmek ve analiz etme ortamı sağlayan ArcGIS yazılımı eğitimi verilecektir. Son olarak beşerî bilimlerde çığır açan yapay zekâ teknolojisi ile Osmanlıca metinlerin otomatik transkripsiyonu ve kodlanması üzerine tasarlanmış olan Transkribus eğitimidir. Bu platform el yazması ve matbu Osmanlı Türkçesi metinlerin otomatik olarak transkribe edilmesi, kodlanması için yapay zekâ modeli eğitme üzerine geliştirilmiştir. 

Eğiticiler daha önce bu eğitimleri vermiş ve katılımcılar tarafından tam not almış kişilerdir. Konular özellikle sosyal ve beşeri bilimcilerin ihtiyaçları ve birikimleri çerçevesinde uygulamalarla anlatılmaktadır.

Bu eğitim programı ile tüm dünyada eğitim ve öğretimin yanı sıra akademik çalışmaların mahiyetini imkânlarını ve kapsamını önemli ölçüde etkileyen ve genişleten bu yeni yaklaşım ve yöntemler katılımcılarla paylaşılacak ve uygulamalı olarak eğitim sağlanacaktır.

Eğitimler Meridyen Derneği desteği ile çevrimiçi olarak ve katılımcılardan ücret alınmadan gerçekleştirilecektir.

Kurullar

 • Doç. Dr. Zübeyir Nişancı

  Marmara Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye

 • Dr. Öğr. Üyesi Esma Fatıma Bilgin Taşdemir

  Medeniyet Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetim Bölümü, Türkiye

 • Prof. Dr. Fehmi Yılmaz

  Marmara Üniversitesi, Tarih Bölümü, Türkiye

 • Doç. Dr. Celal Şenol

  Marmara Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye

 • Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Akça

  Marmara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye

 • Doç. Dr. Ahmet Erdem Tozoğlu

  Abdullah Gül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye

 • Doç. Dr. Nicole Kançal Ferrari

  Marmara Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye

 • Yunus Uğur (Yürütücü)

  Doç. Dr. Yunus Uğur (Yürütücü)

  Marmara Üniversitesi, Tarih Bölümü, Türkiye

 • Rümeysanur Erikli Doğan

  Asistan Rümeysanur Erikli Doğan

  Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Türkiye

 • Ahmet Baran Demir

  Asistan Ahmet Baran Demir

  Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü, Türkiye

 • Murat Can Ganiz

  Prof. Dr. Murat Can Ganiz

  Marmara Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • Kahraman Şakul

  Prof. Dr. Kahraman Şakul

  Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü, Türkiye

 • İlhami Danış

  Doç. Dr. İlhami Danış

  Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi, Tarih Bölümü, Türkiye

 • Hasan Karataş

  Doç. Dr. Hasan Karataş

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • Fatma Aladağ

  Öğr. Gör. Fatma Aladağ

  Üsküdar Üniversitesi, Tarih Bölümü, Türkiye

Eğitim Temaları

Dijital Sosyal ve Beşeri Bilimlere Giriş
Python'a Giriş ve Veri Görselleştirme
Gephi ile Sosyal Ağ Analizi
Yapay Zekâ Platformu Transkribus ile Otomatik Transkripsiyon
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve ArcGIS ile Mekânsal Analiz

Eğitmen ve Asistanlar

Giriş Dersi

Dijital Sosyal ve Beşerî Bilimlere Giriş

Eğitici: Doç. Dr. Yunus Uğur

 

Modül I

Python'a Giriş ve Veri Görselleştirme

Eğiticiler: Yusuf Akbulut & Arif Yasin Kavdır

 

Modül II

Gephi ile Sosyal Ağ Analizi

Eğitici: Dr. Onur Öner

 

Modül III

Yapay Zekâ Platformu Transkribus ile Otomatik Transkripsiyon

Eğiticiler: Öğr. Gör. Fatma Aladağ & Elif Derin Can

 

Modül IV

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve ArcGIS ile Mekânsal Analiz

Eğitici: Doç. Dr. Celal Şenol

 

ASİSTANLAR

Serpil Özcan, Marmara Üniversitesi, Tarih Bölümü

Aylin Dengiz Ökke, Marmara Üniversitesi, Tarih Bölümü

Özge Eda Kaya, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü

Emirhan Kabataş, Marmara Üniversitesi, Tarih Bölümü

 

 

 

Program

 • Yunus Uğur

  16:00 - 18:00

  Dijital Sosyal ve Beşerî Bilimlere Giriş

  Giriş Dersi Eğitmen: Doç. Dr. Yunus Uğur Ders Konusu: Sosyal ve Beşeri bilimler araştırmalarında yeni yöntemler, teknikler ve uygulamalar DERS İÇERİĞİ:-Dijital Sosyal ve Beşeri Bilimler Tanımı ve Temaları-Araştırma Yöntemlerinde teknolojik yaklaşımlar ve araçlar-Örnek projeler ve uygulamalar

  - Yunus Uğur

 • Arif Yasin Kavdır

  16:00 - 19:00

  Python'a Giriş ve Veri Görselleştirme Temelleri

  Modül I Eğitmen: Arif Yasin Kavdır Dersin Konusu: Python'a Giriş DERS İÇERİĞİ:- Python programlama diline genel bakış-Python kurulumu ve IDE seçimi-Basit Python komutları, değişkenler ve veri tipleri

  - Arif Yasin Kavdır

 • Arif Yasin Kavdır

  16:00 - 19:00

  Python'a Giriş ve Veri Görselleştirme Temelleri

  Modül I Eğitmen: Arif Yasin Kavdır Dersin Konusu: Kontrol Yapıları ve Fonksiyonlar DERS İÇERİĞİ:-Koşullu ifadeler: if, elif, else-Döngüler: for ve while-Fonksiyon tanımlama ve çağırma

  - Arif Yasin Kavdır

 • Fatma Aladağ

  16:00 - 19:00

  Yapay Zekâ Platformu Transkribus ile Otomatik Transkripsiyon

  Modül III Eğitmen: Öğr. Gör. Fatma Aladağ Dersin Konusu: Otomatik Metin Tanıma yöntemlerine giriş DERS İÇERİĞİ:-Otomatik metin tanıma teknolojilerine genel bakış (OCR ve HTR)-El Yazısı Metin Tanıma (HTR) ve uygulamalarına giriş-Transkribus platformuna ve yeteneklerine genel bakış

  - Fatma Aladağ

 • Yusuf Akbulut

  19:00 - 22:00

  Python'a Giriş ve Veri Görselleştirme Temelleri

  Modül I Eğitmen: Yusuf Akbulut Ders Konusu: Veri YapılarıDERS İÇERİĞİ:-Listeler, demetler (tuples), kümeler (sets) ve sözlükler (dictionaries)-Veri yapısı seçimi ve kullanımı-Temel veri yapısı işlemleri

  - Yusuf Akbulut

 • Elif Derin Can

  16:00 - 19:00

  Yapay Zekâ Platformu Transkribus ile Otomatik Transkripsiyon

  Modül III Eğitmen: Elif Derin Can Dersin Konusu: Transkribus Platformunda Osmanlıca Belgelerin düzenlenmesi DERS İÇERİĞİ:-Transkribus hesabı oluşturma ve platformun temel unsurlarını tanıma-Osmanlı Türkçesi ve modern Türkçe belgelerin Transkribus platformuna aktarılması ve düzenlenmesi-Metin segmentasyonu-Örnek belge üzerinde transkript oluşturma

  - Elif Derin Can

 • Elif Derin Can

  16:00 - 19:00

  Yapay Zekâ Platformu Transkribus ile Otomatik Transkripsiyon

  Modül III Eğitmen: Elif Derin Can Dersin Konusu: Yapay Zeka ile El Yazması Otomatik Metin tanıma modelinin eğitilmesi  DERS İÇERİĞİ:-HTR modeli eğitimi ve doğruluk değerlendirmesi -Transkript sonuçlarını optimize etme ve düzeltme yöntemleri-Katılımcıların kendi projeleri veya örnek metinler üzerinde çalışma-Gruplar halinde deneyimlerin paylaşılması ve öneriler

  - Elif Derin Can

 • Yusuf Akbulut

  19:00 - 22:00

  Python'a Giriş ve Veri Görselleştirme Temelleri

  Modül I Eğitmen: Yusuf Akbulut Ders Konusu: Dosya İşlemleri ve Modüller DERS İÇERİĞİ:-Dosya okuma ve yazma işlemleri-Modül tanımlama ve import etme-Standart kütüphanede yer alan bazı yararlı modüller

  - Yusuf Akbulut

 • Celal Şenol

  14:00 - 18:00

  Coğrafi Bilgi Sistemleri ve ArcGIS ile Mekânsal Analiz

  Modül IV Eğitmen: Doç. Dr. Celal Şenol Ders Konusu: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kavramını ve harita oluşturma yöntemlerine giriş DERS İÇERİĞİ:-Mekânsal analizin kapsamı, Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisine giriş

  - Celal Şenol

 • Onur Öner

  18:00 - 21:00

  Gephi ile Sosyal Ağ Analizi

  Modül II Eğitmen: Dr. Onur Öner Ders Konusu: Sosyal Ağ Analizine ve Gephi’ye Giriş DETAYLI DERS İÇERİĞİ:-Sosyal Ağ Analizi nedir; tanımı, kapsamı ve farklı disiplinlerde kullanımı-Gephi yazılımının tanıtımı, kullanım örnekleri ve temel teknikleri

  - Onur Öner

 • Arif Yasin Kavdır

  16:00 - 19:00

  Python'a Giriş ve Veri Görselleştirme Temelleri

  Modül I Eğitmen: Arif Yasin Kavdır Dersin Konusu: Temel Veri Görselleştirme DERS İÇERİĞİ:-Matplotlib kütüphanesi ile temel görselleştirmeler: çizgi grafiği, dağılım grafiği, pasta grafiği-Grafiğe başlık, etiket ekleme gibi özelleştirmeler

  - Arif Yasin Kavdır

 • Celal Şenol

  14:00 - 18:00

  Coğrafi Bilgi Sistemleri ve ArcGIS ile Mekânsal Analiz

  Modül IV Eğitmen: Doç. Dr. Celal Şenol Dersin Konusu: ArcGIS ile eski haritaların ve tarihsel verilerin mekânsal analizi DERS İÇERİĞİ: -Coğrafi referanslama: tanımı ve yöntemi-ArcGIS ile eski haritaların coğrafi referanslaması-Polygon, line point vektörleri ve veri tabanı tasarlama-ArcGIS ile tarihsel verilerin mekânsal analizi ve CBS ortamın aktarılarak görselleştirilmesi -Excel veri tabanını içe aktarma

  - Celal Şenol

 • Onur Öner

  18:00 - 21:00

  Gephi ile Sosyal Ağ Analizi

  Modül II Eğitmen: Dr. Onur Öner Dersin Konusu: Tarihsel materyallerin ağ analizi için veri setine dönüştürülmesi DERS İÇERİĞİ: Gephi yazılımında tarihsel metinlerin metinden veriye dönüştürülmesi, standartlaştırılması

  - Onur Öner

 • Celal Şenol

  14:00 - 18:00

  Coğrafi Bilgi Sistemleri ve ArcGIS ile Mekânsal Analiz

  Modül IV Eğitmen: Doç. Dr. Celal Şenol Dersin Konusu: Veri setlerinin mekânsal analizi ve grafiklerin çıktı olarak hazırlanması DERS İÇERİĞİ:-Veri Etiketleme-Definition Query -Semboloji-Grafik görsellerştirme-Living atlas uygulaması-Çıktı formatları-Uygulamaların değerlendirmesi ve problem çözümleri

  - Celal Şenol

 • Yusuf Akbulut

  19:00 - 22:00

  Python'a Giriş ve Veri Görselleştirme Temelleri

  Modül I Eğitmen: Yusuf Akbulut Dersin Konusu: İleri Veri Görselleştirme DETAYLI DERS İÇERİĞİ:-Seaborn kütüphanesi tanıtımı ve gelişmiş görselleştirmeler-Çoklu grafikler ve stil uygulamaları-Temel istatistiksel görselleştirmeler

  - Yusuf Akbulut

 • Onur Öner

  18:00 - 21:00

  Gephi ile Sosyal Ağ Analizi

  Modül III Eğitimci: Dr. Onur Öner Dersin Konusu: Tarihsel verilerin Gephi ile analiz edilmesi DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Tarihsel verilerin ağ analizi ile görselleştirilmesi

  - Onur Öner

 • Yusuf Akbulut

  19:00 - 22:00

  Python'a Giriş ve Veri Görselleştirme Temelleri

  Modül I Eğitmen: Yusuf Akbulut Dersin Konusu: Pratik Uygulamalar ve İleri Konular DERS İÇERİĞİ:-Gerçek veri setleri üzerinde veri görselleştirme uygulamaları-Python'da hata yakalama ve istisna yönetimi

  - Yusuf Akbulut

 • Onur Öner

  18:00 - 21:00

  Gephi ile Sosyal Ağ Analizi

  Modül II Eğitmen: Dr. Onur Öner Dersin Konusu: Analiz ve değerlendirme DERS İÇERİĞİ: -Tarihsel verilerin ağ analizi ile görselleştirilmesine dair yapılan uygulamaların değerlendirilmesi ve problem çözümleri

  - Onur Öner

Başvuru ve Kriterler

Etkinliğin hedef kitlesi üniversite ve kurum ayırt etmeksizin tüm lisansüstü öğrenciler ve araştırmacılardır.

Başvurular form ile alınacak ve değerlendirmeler aşağıdaki öncelikler çerçevesinde yapılacaktır:
- Katılımcılar 4 modülden oluşan eğitimlerden sadece birine kabul edilecek ve kursa katılımın zorunlu olduğu belirtilecektir.
- Kurs uygulamalı olacağından her bir modüle en fazla 15 katılımcı kabul edilecektir. Giriş dersi tüm katılımcılara açık olacaktır.
- Öncelik sosyal ve beşerî bilimler alanındaki öğrenci ve araştırmacılara verilecektir. Başvurunun fazla olması durumunda tez aşamasındaki kişiler tercih edilecektir.
- Başvuru formundaki katılım amacına bakılarak Dijital Beşerî Bilimler yaklaşım ve araçları ile hali hazırda planlanmış bir çalışma amacı olan katılım başvuruları tercih edilecektir.

Bu kriterlere sahip kişilere yeni yöntem ve yaklaşımları kendi araştırmalarına hızla entegre etme konusunda eğitim desteği sağlanacaktır.

Kurs sonunda değerlendirme anketi yapılacak ve devam eden katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Başvuru Formu için tıklayınız.

Önemli Tarihler

 • 16.10.2023

  Başvuruların Başlangıcı

 • 25.10.2023

  Başvuruların Bitişi

 • 30.10.2023

  Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

 • 06.11.2023

  Eğitimlerin Başlangıcı

 • 19.11.2023

  Eğitimlerin Bitişi

Destekleyenler

logo.png

İletişim Bilgileri

Adres: Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkisi, Eski Teknoloji Fakültesi Binası (TÖMER), A 305, Kadıköy, İstanbul-Türkiye

Email: dbb@marmara.edu.tr

İletişim Sorumlusu : Yunus Uğur